LOTUS FOIL - Brand New Self-Cleaning foil for Touch Screen >
×

The essence of the project is industrial research and experimental development of user software for touch panels.

The main goal of the project is the research and development of a new generation of user software for the configuration and optimization of capacitive touch panels.

In particular, the following activities will be implemented during the project:

The output of the project will be new, fully functional user software for efficient configuration and advanced optimization of touch panel settings depending on different operating environments and climatic conditions.

Inovativní povrchové úpravy vykazující snížená rizika přenosu infekcí

Řešení antimikrobiální a antivirové ochrany povrchů ve veřejném prostoru využívající systémy, které umožňují radikálně snížit koncentraci konvenčních biocidních přípravků s využitím fotoaktivních materiálů a které zvyšují účinky těchto biocidních látek. Systémy budou řešeny tak, aby se minimalizovalo nebezpečí migrace škodlivých látek do okolí, a tím byla významně snížena zátěž lidského zdraví působením perzistentních mikro-polutantů s dlouhodobými účinky. Projekt bude řešen v souladu s principy udržitelného rozvoje.

Účast společnosti FORTES interactive, s.r.o. na zahraničních veletrzích

Realizace projektu zvýší konkurenceschopnost žadatele, umožní zachovat stávající úroveň zaměstnanosti a expanzí na zahraniční trhy vytvoří podmínky pro vytvoření dalších nových, vysoce kvalifikovaných pracovních míst ve výrobě, obchodě i službách. Spojení finančních prostředků programu MARKETING 1, zkušeností žadatele a vlastních zaměstnanců s vysokou odbornou kvalifikací umožní další strategický rozvoj žadatele, zajistí jeho budoucí prosperitu a vytvoří reálný předpoklad, že projekt bude pokračovat i po ukončení financování ze zdrojů programu MARKETING 1 při zachování všech činností a vazeb. Pokračování projektu a proexportní aktivity žadatele s cílem dlouhodobě úspěšně působit na zahraničním trhu tak nebudou vyžadovat další podporu z veřejných zdrojů. Všechny provozní náklady spojené s působením na zahraničním trhu bude hradit žadatel ze svých provozních prostředků.

Předpokládané cíle projektu jsou:
(A) zvýšit dostupnost strategických informací o zahraničních trzích a posílit marketingovou připravenost podniku žadatele nacházet nové trhy mimo ČR.
(B) podpořit schopnost podniku žadatele vstupovat na nové zahraniční trhy a úspěšně na nich dlouhodobě působit.
(C) snížit náklady a rizika podniku žadatele spojené se vstupem na zahraniční trhy.
(D) zvýšit schopnost mezinárodní expanze, rozšiřování exportní působnosti, výrobních a prodejních aktivit podniku žadatele.
(E) podpořit vstup podniku žadatele na zahraniční trhy prostřednictvím individuálních účastí na zahraničních výstavách a veletrzích.
(F) podpořit služby zaměřené na mezinárodní konkurenceschopnost usnadňující vstup na zahraniční trhy (doprava exponátů, stánku a jeho vybavení na veletrh a výstavu v zahraničí a zpět, marketingové propagační materiály).

Žadatel dále předpokládá další přínosy projektu v těchto oblastech:


Nejvýznamnější přímý dopad realizace projektu na zvýšení obchodního obratu a ziskovosti očekává žadatel nejdříve v roce 2025, kdy by se měly podle plánu strategického rozvoje naplno projevit proexportní aktivity žadatele podpořené aktivní účastí na veletrzích a výstavách v zahraničí.
Segment dotykových technologií je specifický v tom, že na trhu je víceméně stabilní množství zpracovatelů této komponenty do hotového řešení. Pro dlouhodobé fungování na takovém segmentu, je potřeba zaměřit se na budování dlouhodobých vztahů s partnery, aby neodcházeli ke konkurenci. Udržení partnerů dlouhodobě povede také k udržení výsledků projektu. Žadatel v 1. polovině roku 2023 otevřel novou pracovní pozici Customer Care Specialist, která má za úkol řešit potřeby partnerů žadatele, after sales service, řešit podněty a připomínky partnerů, a celkově se starat o jejich spokojenost. Udržení výsledků projektu pomůže i skutečnost, že na přelom roku 2025 a 2026 čeká žadatel ukončení dvou VaV projektů, které přinesou nové inovace pro dotykové technologie, čímž si žadatel upevní pozici mezi svými partnery a pomůže mu to i v hledání nových partnerů.

Dotykové sklo s antimikrobiální úpravou

Podstatou projektu je produktová inovace, a to zavedení výroby a uvedení na trh zcela nového, konstrukčně náročného high-tech dotykového skla se speciální antimikrobiální vrstvou, jehož prototyp vznikl na základě vlastního výzkumu a vývoje Žadatele. Pro zavedení sériové výroby inovovaného produktu je nezbytné pořízení nové výrobní technologie.

The main goal of the project is to support business development and competitiveness of the applicant's small business, to increase its internationalization and growth motivation.

The goal of the presented project is to further use the funds of the program and Marketing during the implementation of the project: